forcad
Loading…
Loading…
Loading…

AxisVM to rozwijany od ponad 20 lat program do analiz oraz wymiarowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich ze stali, żelbetu i drewna. Tworzony przez inżynierów z myślą o inżynierach wprowadza nową jakość, dostarczając jeden z najbardziej intuicyjnych i przejrzystych interfejsów na rynku.

Modelowanie
AxisVM umożliwia łatwe tworzenie modeli 2D/3D w wygodnym i intuicyjnym interfejsie. Graficzne modelowanie w dowolnym widoku z elementów prętowych i powierzchniowych pozwala szybko utworzyć złożone konstrukcje. Interfejs programu oparty jest na zakładkach, w których znajdują się powiązane opcje. To znacznie przyspiesza poznawanie programu, jego wdrożenie i późniejszą pracę.

Łatwa edycja
Przemyślany interfejs pozwala szybko wprowadzić zmiany w modelu bez obawy o jego uszkodzenie. Jednym ruchem myszy możesz zmienić wysokość wszystkich kratownic w hali lub modyfikować kształt płyty stropowej. AxisVM to doskonałe narzędzie do sprawdzania różnych wariantów i schematów przed wyborem najlepszego z nich. Zapomnij o niespójności siatki. AxisVM automatycznie generuje na obszarach poprawną siatkę elementów skończonych. Edytowalna siatka pozwala ponadto na zagęszczenie jej na kilka sposobów lub ręczne przesuwanie węzłów. Podczas tworzenia siatki możesz uwzględnić w jej kształcie przekrój dochodzących słupów czy lokalizację przyłożonych obciążeń. W ten prosty sposób uzyskasz wartości momentów w płycie na krawędzi słupa i węzły siatki w najważniejszych punktach.

Obciążenia
Przy obciążaniu konstrukcji dostępny jest szereg standardowych obciążeń oraz obciążenia hydrostatyczne, ruchome na prętach i płytach, sejsmiczne, imperfekcje i od sprężania. Dla obciążeń typu wiatr i śnieg automatycznie generowane i przykładane są do konstrukcji odpowiednie przypadki obciążeń.

Analiza statyczna
Obliczenia mogą być przeprowadzone zgodnie z teorią I-go lub II-go rzędu. Wielowątkowość, dobra optymalizacja i 64 bitowa wersja programu, doprowadza do szybkiego uzyskania wyników nawet dla złożonych układów 3D. Analiza II-go rzędu pozwoli uwzględnić nieliniowość geometryczną (efekty P-Delta), nieliniowe parametry materiałów, elementów (np: tylko rozciąganie dla stężeń) lub uwzględnić zbrojenie zastosowane (rzeczywiste) do obliczenia ugięcia płyty w stanie zarysowanym.

Analiza modalna
Określa postacie i częstości drgań własnych konstrukcji. Program może automatycznie przekonwertować przypadki lub kombinacje obciążeń do mas. Analiza modalna może być przeprowadzona na podstawie teorii I-go lub II-go rzędu.

Analiza wyboczeniowa
Dostarcza informacji o wartości współczynników krytycznych dla kolejnych postaci wyboczeniowych całej konstrukcji. Wyniki z tej analizy mogą być wykorzystane do oceny podatności konstrukcji na efekty II-go rzędu lub wyznaczenia współczynnika wyboczeniowego dowolnych elementów.

Analiza dynamiczna
Pozwala określić przemieszczenia i siły wewnętrzne konstrukcji, wywołane przez zmienne w czasie obciążenia lub przyspieszenia węzłowe. Funkcja obciążenia dynamicznego może być dowolnie zdefiniowana przez użytkownika.

Konstrukcje stalowe
Wbudowany algorytm do określania momentu krytycznego dostarcza precyzyjnych wyników i zwalnia użytkownika z określania dodatkowych parametrów. Stopień wykorzystania elementów może być przedstawiony graficznie na całej konstrukcji lub tabelarycznie. W każdym elemencie prętowym można dokładnie prześledzić na wykresach wszystkie główne warunki wymiarujące oraz wygenerować przejrzystą notatkę obliczeniową ze wzorami normowymi i podstawionymi do nich wartościami.

Konstrukcje żelbetowe
AxisVM określa ilość potrzebnego zbrojenia (teoretycznego) w tarczach, płytach i powłokach. Zastosowanie zbrojenia rzeczywistego, definiowanego także miejscowo na obszarze, umożliwi obliczenie wielkości i kątów zarysowania. Do obliczania ugięcia w stanie zarysowanym wykorzystana jest pełna, przyrostowa analiza nieliniowa. Dla dowolnego kształtu przekroju słupa, program sprawdzi przebicie płyty żelbetowej i przedstawi wyniki w sposób graficzny jak i na szczegółowej notatce z obliczeń. Moduł zbrojenia belek uwzględnia w obliczeniach momenty skręcające i określa potrzebną ilość zbrojenia podłużnego jak i rozstaw strzemion z jego uwzględnieniem. Moduł do posadowienia bezpośredniego umożliwia obliczenie nośności podłoża zgodnie z PN-EN 1997 i zwymiarowanie stopy oraz ławy fundamentowej. Do zdefiniowanego fundamentu można przyłożyć własne zestawy obciążeń zewnętrznych.

Konstrukcje drewniane
Moduł do wymiarowania konstrukcji z drewna litego, fornirowego drewna warstwowego (LVL) oraz drewna klejowego.

Uwaga: Moduł BiK ImpEk współpracuje z programem AxisVM

Szukaj